Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser for standleje hos SHOPPE LOPPE

SHOPPE LOPPE er et marked, hvor du kan leje en stand og sælge dine personlige ejendele, uden at du selv behøves at være tilstede.

Lejebetingelserne er gældende mellem dig (”Lejer”) og SHOPPE LOPPE i forbindelse med leje af stand. Ved brug af ordet ”stand” henvises der til reolstand med hylder og bøjlestang, reolstand med ekstra hylder, tøjstand, gulvstand, stor gulvstand samt leje af montre, med mindre andet specifikt er anført. Genstande som du som Lejer sætter til salg i din stand kaldes i det følgende ”Varer/Varerne”.

1. Betingelser for leje af stand 1.1 Generelt 1.1.1 Leje af stand bestilles online på shoppe-loppe.dk eller i butikken på Håndværkervej 8A i Silkeborg. 1.1.2 Lejen er på ugebasis (minimum én uge) og antallet af dage aftales individuelt mellem Lejer og SHOPPE LOPPE. Der betales pr. påbegyndt lejedag. I den forbindelse regnes en uge som 7 dage, dvs. starter din leje mandag slutter lejeperioden 1 time før lukketid søndag. For SHOPPE LOPPES åbningstider henvises til info i butikken, SHOPPE LOPPES hjemmeside shoppe-loppe.dk eller på SHOPPE LOPPES facebook side. 1.1.3 Selve standen må ikke flyttes eller ændres. Det er endvidere ikke tilladt at skilte, klistre eller fastgøre ting på standen uden aftale med SHOPPE LOPPE. Overtrædelse af dette udgør misligholdelse, jf. pkt. 8.1. 1.1.4 Det er ikke tilladt for Lejer at sælge følgende Varer fra den lejede stand: - Fødevarer - Dagligvarer - Alkohol og euforiserende stoffer - Tobak - Våben - Knive - Hårde hvidevarer - Ulovlige kopivarer - Pornografisk materiale - Nye ting købt til videresalg - Farlige materialer, fx gasflasker, trykflasker e.l. SHOPPE LOPPE forbeholder sig ret til at fjerne Varer, som falder ind under ovenstående grupper, eller som SHOPPE LOPPE finder upassende efter eget skøn. 1.1.5 SHOPPE LOPPES primære formål er at sælge brugte Varer mellem privatpersoner. SHOPPE LOPPE forbeholder sig retten til at afvise nye Varer. 1.1.6 Det er Lejers ansvar løbende at holde den lejede stand rydelig og indbydende. 1.1.7 Varer til salg må kun placeres på de på standen anviste reoler (alm. stand), på det anviste gulvareal (gulv-stand) eller i den anviste glasmontre. Varer placeret uden for de anviste steder vil blive genplaceret eller om nødvendigt blive fjernet og opmagasineret for Lejers regning. 1.1.8 Det er ikke tilladt at reklamere fra sin stand i form af eksempelvis udlevering af visitkort eller henvisning til privat kontakt. 1.2 Lejeperiodens begyndelse 1.2.1 Lejeperioden begynder ved åbningstid på førstedagen for lejeperiode. Vedrørende refusion henvises til pkt. 1.3.1 1.3 Betaling 1.3.1 Betalingen for stand sker altid forud i butikken eller via butikkens hjemmeside inden lejeperiodens påbegyndelse, og kan ikke refunderes, hvis lejeperioden er påbegyndt. 1.3.2 Ved leje af stand accepteres nærværende lejebetingelser ved afkrydsning eller ved at acceptere vores betingelser ved booking online 1.3.3 SHOPPE LOPPE holder lukket på helligdage, med undtagelser, der refunderes ikke standleje for helligdage, men har vi lukket på dage i din lejeperiode, tillægges dagene, så du får samme antal åbne dage. 1.4 Prismærker 1.4.1 Lejer må kun anvende de autoriserede prismærker, som udleveres af SHOPPE LOPPE, og som knytter sig specifikt til den lejede stand. 1.4.2 Det er Lejers ansvar at anføre Varens art og pris online via "mit salg" under "mine labels" eller med tusch eller kuglepen. 1.4.3 Såfremt Lejer ønsker at ændre prisen på en eller flere Varer, skal de gamle prismærker erstattes med nye. 1.4.4 Varer med enten: - Ulæselig pris, - Overstreget pris, - Flere prismærker, - Beskrivelse som ikke svarer til Varen, vil blive afvist i kassen, uden ansvar for SHOPPE LOPPE. 1.4.5 I tilfælde af forlængelse af leje af samme stand kan de samme prismærker benyttes. Ved leje af ny stand, er Lejer ansvarlig for at anvende nye prismærker. 1.4.6 Har Lejer lejet flere forskellige stande, skal der påsættes nye prismærker ved flytning af Varer mellem de lejede stande. 1.4.7 Det er ikke tilladt at placere egne eller andres Varer på andre stande end den som prismærket henviser til. 1.4.8 Varer uden prismærker vil blive placeret på reolerne for ”Forsvundne varer”. Er Varerne ikke afhentet senest 7 dage fra placeringen på reolen for ”Forsvundne varer”, antages Varerne at være uden ejer, og der tages forbehold for at bortskaffe disse uden ansvar for SHOPPE LOPPE. 1.4.9 Lejer har mulighed for efter særskilt aftale med SHOPPE LOPPE, at holde udsalg fra sin stand og få fratrukket % efter eget valg (fx 25%) på samtlige Varer. Ved aftale får Lejer udleveret et udsalgsskilt og rabatten fratrækkes ved kassen, uden det er nødvendigt for Lejer at skifte prismærker. 1.5 Indflytning 1.5.1 Indflytning af Lejers Varer på standen kan ske en time inden lukketid dagen før lejeperiodens start. Har Lejer eksempelvis booket stand fra mandag, kan indflytning ske fra en time før lukketid søndag. 1.5.2 Det er tilladt at opsætte nye Varer i hele lejeperioden. 1.6 Udflytning 1.6.1 Udflytning og tømning af standen skal senest afsluttes den sidste aftalte lejedag 2 timer før lukketid. 1.6.2 I forbindelse med udflytning og tømning af standen må prismærker ikke fjernes fra Varerne. En medarbejder fra SHOPPE LOPPE kontrollerer, hvad der pakkes ned, og Varer uden prismærke kan i den forbindelse ikke fjernes fra standen, jf. pkt. 1.4.7. 1.6.3 Det er Lejers eget ansvar at gøre opmærksom på eventuelle Varer i glasmontrer eller på gallerihylderne. 1.6.4 Såfremt Lejer ikke tømmer sin stand i overensstemmelse med pkt. 1.6-1.6.3, vil standen blive tømt af SHOPPE LOPPE for et gebyr på 200 kr. som om nødvendigt modregnes i salgsafregningen for standen. 1.6.5 Såfremt Lejer ikke straks afhenter Varerne fra den tømte stand, opbevarer SHOPPE LOPPE varerne i maksimalt 1 uge, hvorefter Varerne tilfalder SHOPPE LOPPE. Der tages i den forbindelse forbehold for at bortskaffe Varerne. Alle omkostninger i forbindelse med opbevaring og eventuel bortskaffelse afholdes af Lejer, og modregnes om nødvendigt i salgsafregningen for standen. 1.7 Sikring af Varer 1.7.1 Lejer har mulighed for at sikre sine Varer ved lån af alarmer af SHOPPE LOPPE. Der kan lånes enten tøjalarmer eller alarmer med wire. 1.7.2 Prismærker jf. pkt. 1.4 må ikke placeres på de udlånte alarmer. 1.7.3 Forudsat at der er plads og at Varen har en salgspris på mindst 100 kr., tilbyder SHOPPE LOPPE Lejer at placere 1-2 Varer i SHOPPE LOPPES aflåste glasmontre.

BETINGELSER OG INFO FOR LEJE AF UDENDØRS STAND TIL SHOPPE LOPPE MARKED eller julemarked:

-OBS: Der er i forbindelse med leje af stand til marked ikke fortrydelsesret ved køb på nettet, da der her er tale om: Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud, der gælder for et bestemt tidspunkt

-Vi reserverer først til dig når vi har modtaget din indbetaling

-Du kan leje bord (180 x 75 cm) og tøjstativ til 45 kr. pr. stk., eller dobbelt tøjstativ til 55 kr. pr. stk. (er tøjet meget tungt, så vælg to tøjstativer istedet) Kan reserveres og betales sammen med standen (Begrænset antal).

-Man må også gerne selv medbring bord, parasol m.m.

-En stand måler ca. 2,4 x 5,2 m. og er på størrelse med en P-plads (Der er få "ende-stande" med andet mål)

-Der kan stilles op fra kl. 08.00 (evt. tidligere) og der pakkes ned FRA KL. 15.00 (Man må gerne blive længere,

-butikken lukker kl. 16.00 😊)

-Beholder du ikke din bil på din stand, skal denne være flyttet fra området senest kl. 9.30. Dette er af sikkerhedsmæssige hensyn.

-Man får et standnr. og der er hjælp på dagen, fra kl. 8.00, til at finde pladsen.

 -Man skal selv sørge for at tage sit affald med sig hjem, -vi har ikke plads til affaldet. Det er heller ikke tilladt at efterlade andre genstande. Man rydder selvfølgelig op efter sig selv 😊

-Det er ikke tilladt at køre over græsplænen osv. ud på ringvejen, hverken når man ankommer eller forlader området (overholdes dette ikke, mister man sit depositum)

-Depositum til stand til udendørs shoppe loppe marked refunderes hvis man møder op og har stillet op på sin stand senest kl. 10.00 på markedsdagen og pakker ned tidligst fra kl. 15.00. Depositum tilbagebetales fra kl. 15.00 på markedsdagen i butikken.

 2. Særlige vilkår for leje af gulv-stand 2.1 En gulv-stand kan bestilles efter aftale med SHOPPE LOPPE. 2.2 Der kan kun indgås aftale om leje af gulv-stand, hvis Lejer ønsker at sælge store ting som eksempelvis cykler, møbler og andre genstande, som efter SHOPPE LOPPES skøn ikke kan sælges fra en almindelig reolstand. 2.3 Det er ikke tilladt at opstille tøjstativer, reoler eller udstillingsborde på en lejet gulvstand. 2.4 For leje af gulvstand gælder i øvrigt alle vilkår for leje af stand som fremgår af pkt. 1. 3. Kommission og afregning.

3.1 Fra det samlede salg fra Lejers stand i lejeperioden afregnes 15 % i kommission til SHOPPE LOPPE. 3.2 Lejer får mulighed for at få tilsendt et link og dermed følge med i sit salg på nettet. Udbetalingen sker direkte til lejers bankkonto hver den 15. i måneden (eller første hverdag efter den 15.), der afregnes her for måneden inden udbetalingen, fx vil perioden fra den 1. august og til og med den 31. august blive udbetalt den 15. september (eller første hverdag efter). 3.3 Der opbevares ikke kontanter i SHOPPE LOPPES forretning, og der er således ikke mulighed for kontant afregning ved lejeperiodens afslutning.

4. Moms og Skat 4.1 Lejers skatte- og momsmæssige forhold i forbindelse med salg af Varer, er i det hele SHOPPE LOPPES uvedkommende, og SHOPPE LOPPE har intet ansvar herfor.

5. Fortrydelsesret og reklamation 5.1 Alle købte Varer er handlet mellem Lejer og køber af Varen. Reklamation og fortrydelsesret er således i det hele SHOPPE LOPPES uvedkommende. 5.2 Afregnet kommission, jf. pkt. 3, tilbagebetales ikke til Lejer, selvom Lejer måtte vælge at acceptere reklamation og/eller fortrydelse af købet.

6. Lejers indeståelser 6.1 Lejer indestår for, 6.1.1 at have fuld rådighed og ejendomsret til alle Varer, der sælges fra den lejede stand, 6.1.2 at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, 6.1.3 at Lejers Varer i øvrigt overholder til enhver tid gældende lovgivning. 6.2 Indeståelsen i pkt. 6.1.1 - 6.1.3 indebærer, at Lejer indestår for at holde SHOPPE LOPPE skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlige myndigheder vedrørende de nævnte forhold.

7. Tyveri, tabte eller ødelagte Varer 7.1 SHOPPE LOPPE fraskriver sig ethvert ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte Varer. 7.2 SHOPPE LOPPE anvender overvågning samt alarmer og samarbejder i nødvendigt omfang med politiet. 7.3 SHOPPE LOPPE fraskriver sig ethvert ansvar for tyveri, hærværk, storm-, brand- eller vandskade. 7.4 Lejer er selv ansvarlig for at tegne forsikring til imødegåelse af forholdene under pkt. 7.3.

8. Lejers misligholdelse 8.1 Lejers overtrædelse af nærværende ”Lejebetingelser for standleje hos SHOPPE LOPPE” udgør misligholdelse af den indgåede lejeaftale, og SHOPPE LOPPE forbeholder sig i den forbindelse at gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende, herunder erstatning for tab eller ophævelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Ophævelse medfører ikke ret til refusion af lejebetaling.

9. Fortrolighed 9.1 Alle Lejers personlige oplysninger behandles fortroligt. Der tages dog forbehold for offentlige anmodninger eller pålæg om udlevering af oplysninger.

10. Gode råd 10.1 SHOPPE LOPPE opfordrer Lejer til at følge salg online på "Mit salg", hvor Lejer til enhver tid kan følge med i oplysninger om salget fra sin stand. Dette er en nem måde at følge med i, hvor godt Lejer sælger, og det hjælper Lejer med at vurdere, om der skal sættes flere Varer til salg på den lejede stand. Sælges der godt, kan Lejer fylde flere ting på den lejede stand i hele lejemålets løbetid, jf. pkt. 1.5.2.

11. Forbehold for ændringer 11.1 Nærværende ”Lejevilkår for standleje hos SHOPPE LOPPE” kan når som helst ændres af SHOPPE LOPPE uden forudgående accept fra Lejer. 11.2 De gældende betingelser i lejeforholdet er de til enhver tid gældende vilkår. 12. Lovvalg og værneting 12.1 Enhver tvist mellem Lejer og SHOPPE LOPPE skal løses i overensstemmelse med dansk ret med Byretten som rette værneting.

1 af 4